Licenční podmínky k software Edjet

Děkujeme vám za používání software Edjet (dále jen „produkt“). Produkt poskytuje společnost Netventic Technologies s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) se sídlem Spálená 480/1, 602 00 Brno, Czech Republic (European Union), jakožto vlastník a poskytovatel majetkových práv k produktu na území České republiky a Slovenské republiky.

Produkty jsou chráněny autorským právem a obsahují specifické know-how poskytovatele a jsou součástí obchodního tajemství poskytovatele. Názvy některých produktů jsou registrovány jako ochranné známky (®) poskytovatele se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Tyto podmínky (dále jen „licenční podmínky“) je nutné odsouhlasit před nákupem produktu. Uhrazení licenčního poplatku (dále jen „odměna“) na na účet poskytovatele na základě Proforma faktury, Faktury nebo jiné formy nabídky či výzvy k úhradě vystavené ke konkrétnímu produktu (dále jen „specifikace“), se považuje za souhlas s licenčními podmínkami v plném rozsahu. Pokud s licenčními podmínkami nesouhlasíte, odměnu neplaťte.

Subjekt, který uhradí odměnu (dále jen „nabyvatel“), se stává vlastníkem nevýhradní licence a získává oprávnění produkt používat v rozsahu dle těchto licenčních podmínek a specifikace. Nabyvatel není povinen licenci využít. Licence je poskytována bez omezení území (global) na dobu určenou specifikací. Smrtí či zánikem nabyvatele přechází právo licenci užívat na jeho právního nástupce.

Právem používat produkt se rozumí právo na nerušené užívání produktu pro vlastní potřebu nabyvatele. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním produktu v rozporu s dokumentací. Místem předání produktu se považuje sídlo poskytovatele.

Nabyvatel není oprávněn licenci poskytnout třetí osobě a to ani částečně bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele. Nabyvatel nesmí žádným způsobem zjišťovat principy vnitřního (programového) fungovaní produktu, za účelem získání přesných algoritmů, postupů, zdrojových kódů nebo jiných programových prostředků. Zejména se tím rozumí provádění reverzního engineeringu produktu.

V případě požadavku na změnu produktu, která má charakter změny parametrů souvisejících s licenčními podmínkami, například rozšíření funkcionality o nové moduly či komponenty, navýšení počtu licencovaných produktů, navýšení počtu oprávněných uživatelů, tvorba šablon atp. (dále jen „rozšíření licence“), je tato změna vyúčtována a specifikována stejným způsobem jako v případě původní odměny a nabývá platnosti okamžikem připsání odměny na účet poskytovatele.

Rozšířením licence se též rozumí pořízení práva na nové verze v rámci principu údržby a aktualizace produktu (dále jen „software maintenance“) a pořízení podpory s garantovanými parametry.

Nabyvatel má právo na přístup k podpůrným a vzdělávacím materiálům a dokumentaci v rozsahu potřebném k užívaní produktu koncovým uživatelem. Nabyvatel má právo využívat služby podpory. Úroveň podpory je poskytována v rozsahu garantovaném ve specifikaci.

Poskytovatel má právo licenci omezit, nebo úplně zrušit v případě, že nedojde k úhradě odměny na následující licenční období (toto se netýká doživotní licence).

Pro řešení jakýchkoliv sporů týkajících se licenčních podmínek je příslušný soud určený výhradně dle sídla poskytovatele.

Odpovědnost za vady produktu se řeší v souladu s obecně platnými právními předpisy.